Klub športového potápania       Komárno
     Klub športového potápania POSEIDON so sídlom v Komárne, Nová osada
č. 1 je dobrovoľná spoločenská, nepolitická organizácia so samostatnou  právnou
subjektivitou, registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky. KŠP POSEIDON vznikol na zakladajúcej schôdzi dňa 7. januára 1977.
Združuje jednotlivcov
zaoberajúcich sa rekreačnou, športovou, technickou, ochranárskou a osvetovou
činnosťou v oblasti potápania,
ochrany a tvorby životného prostredia. Činnosť klubu sa riadi platnými zákonmi,
nariadeniami vlády a stanovami klubu.
Okrem uvedeného k naplneniu stanovených  cieľov  vyvíja združenie činnosť hlavne v
oblastiach :

- organizovanie a realizovanie prednášok, seminárov, workshopov,
výstav, diskusií, konferencií a školení,
- organizovanie a realizovanie kurzov potápania prostredníctvom
kvalifikovaných inštruktorov potápania a vydávanie certifikátov o ich
absolvovaní,
- zapožičiavanie hnuteľného a nehnuteľného majetku klubu,
- podporovanie vzdelávania detí a mládeže,
- vykonávanie potápačských prác za používania dýchacej techniky,
- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
- zhromažďovanie a zverejňovanie histórie potápania, rovnako histórie
ostatných aktivít združenia pre verejnosť.
Pozrite si krátky film o činnosti našeho potápačského klubu Poseidon.
      POSEIDON
Copyright © KŠP POSEIDON 2014. All Rights Reserved.                           Kontakt :  Nová Osada č.1 Komárno 945 01                                 Design by millano ® company Slovakia
reklama reklama